စာအုပ်၊စာတမ်းများ

Powered by Drupal

          စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနအနေဖြင့် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးနှင့် အသိပညာပေးရေး လုပ်ငန်းများကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ စားသုံးသူများ၏ လ

အာဆီယံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မတီသည် အာဆီယံ ဒေသတွင်းရှိ Online စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် စားသုံးသူပြည်သူများ သိရှိလိုက်နာနိုင်ရန်အတွက် ASEAN Online Business Code of Conduct အား ရေးဆွဲထုတ်ပြန် ထ

အာဆီယံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မတီအနေဖြင့် ASEAN Guidelines on Consumer Associations အား ရေးဆွဲ ထုတ်ပြန်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ လမ်းညွှန်ချက်တွင် ဒေသတွင်း စားသုံးသူကာကွယ်ရေး အသင်းအဖ

အာဆီယံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မတီအနေဖြင့် ASEAN Online Dispute Resolution Guidelines အား ရေးဆွဲထုတ်ပြန်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ လမ်းညွှန်ချက်တွင် စားသုံးသူများ နှင့် လုပ်ငန်းရှင်များအန

စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ထုတ်ဝေသည့် "ရေရှည်တည့်တံ့သော စားသုံးမှုမှသည် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆီသို့" စားသုံးသူရေးရာ အသိပညာပေးသတင်းလွှာအား အော