သတင်းနှင့် လှုပ်ရှားမှုများ

Powered by Drupal
10 May 2019

အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုအန္တရာယ် ကင်းဝေးရလေအောင်(၃)

အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်း Breaker သုံးစွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်ကင်းဝေးနိုင်ရန်နှင့် ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူသုံးစွဲရာတွင် စားသုံးသူများဘက်မှ နစ်နာမှုမရှိစေရန် အရည်အသွေးမီပစ္စည်းများ ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် စားသုံးသူတိုင်းသိထားသင့်သော Breaker လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ အခြေခံအချက်အလက်များကို တင်ပြလိုပါတယ်။

TTZ(သတင်းနည်းပညာ/အရည်အသွေး)

10 May 2019

အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုအန္တရာယ် ကင်းဝေးရလေအောင်(၂)

အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်း ပလပ်နှင့်ဆော့ကတ်သုံးစွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်ကင်းဝေးစွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် စားသုံးသူတိုင်း သိထားသင့်သော လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ အခြေခံအချက်အလက်များကို တင်ပြလိုပါတယ်။

10 May 2019

အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုအန္တရာယ် ကင်းဝေးရလေအောင်

အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်း လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးသုံးစွဲနှင့်ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်ကင်းဝေးနိုင်ရန်နှင့် ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူသုံးစွဲရာတွင် စားသုံးသူများဘက်မှ နစ်နာမှုမရှိစေရန် အရည်အသွေးမီပစ္စည်းများ ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် စားသုံးသူတိုင်း သိထားသင့်သော လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ အခြေခံအချက်အလက်များကို တင်ပြလိုပါတယ်။

TTZ(သတင်းနည်းပညာ/အရည်အသွေး)

10 May 2019

စားသုံးသူကိုအကျိုးပြုမည့် PAT 450

Pages