မုံရွာကုန်စည်ဒိုင်၏ ပဲမျိုးစုံ၊ အစေ့ထုတ်ပြောင်း၊ မြေပဲသီးနှံနှင့် နှမ်းမျိုးစုံတို့၏ ဈေးနှုန်း ပြောင်းလဲမှု အခြေအနေ

Powered by Drupal

မုံရွာကုန်စည်ဒိုင်တွင် ပဲအမျိုးအစားအလိုက် ဈေးနှုန်းများမှာ ယခင်နှစ်ကာလတူဈေးထက် ယခု (၂၀၂၃)ခုနှစ်တွင် ပဲမျိုးစုံ၊ အစေ့ထုတ်ပြောင်းနှင့် နှမ်းမျိုးစုံဈေးနှုန်းများ ဈေးပိုကောင်းလျက်ရှိပါကြောင်း မုံရွာကုန်စည်ဒိုင် ဈေးနှုန်းသတင်းများအရ သိရသည်။

မတ်ပဲ

        ယခင်နှစ် မတ်လ၊ တတိယပတ်တွင် ပဲတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၄၄၀၀၀ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ် မတ်လ၊ တတိယပတ်တွင် ပဲတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၆၃၃၀၀ ဖြင့် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ခဲ့ကာ တစ်တင်းလျှင် ကျပ် နှစ်သောင်းခန့် ပိုမိုခဲ့သည်။ တစ်ရက်လျှင် အိတ်ရေ ၃၀မှ ၃၅ ခန့် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ပဲစဉ်းငုံ

        ယခင်နှစ် မတ်လ၊ တတိယပတ်တွင် ပဲတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၄၃၂၀၀ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ် မတ်လ၊ တတိယပတ်တွင် ပဲတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၆၉၅၀၀ ဖြင့် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ခဲ့ကာ တစ်တင်းလျှင် ကျပ် နှစ်သောင်းခွဲကျော် ပိုမိုခဲ့သည်။ တစ်ရက်လျှင် အိတ်ရေ ၂၅မှ ၃၅ ခန့် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ပဲတီစိမ်း

        ယခင်နှစ် မတ်လ၊ တတိယပတ်တွင် ပဲတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၃၅၀၀၀ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ် မတ်လ၊ တတိယပတ်တွင် ပဲတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၆၀၀၀၀ ဖြင့် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ခဲ့ကာ တစ်တင်းလျှင် ကျပ် နှစ်သောင်းခွဲ ပိုမိုခဲ့သည်။ တစ်ရက်လျှင် အိတ်ရေ ၃၀မှ ၄၀ ခန့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ကုလားပဲ

        ယခင်နှစ် မတ်လ၊ တတိယပတ်တွင် ကုလားပဲဖြူလုံးကြီးတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၄၄၀၀၀ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ် မတ်လ၊ တတိယပတ်တွင် ပဲတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၆၆၀၀၀၊ 929  တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၄၂၀၀၀ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ် မတ်လ၊ တတိယပတ်တွင် ပဲတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၆၅၃၀၀၊ ထိုင်ဝမ် တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၄၂၃၀၀ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ် မတ်လ၊ တတိယပတ်တွင် ပဲတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၆၄၃၀၀ ဖြင့် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ခဲ့ကာ တစ်တင်းလျှင် ကျပ်နှစ်သောင်းခွဲခန့် ပိုမိုခဲ့သည်။ တစ်ရက်လျှင် အိတ်ရေ ၄၀မှ ၅၀ ခန့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

စွန်တာနီ/ပြာ

        ယခင်နှစ် မတ်လ၊ တတိယပတ်တွင် ပဲတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၄၂၃၀၀ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ် မတ်လ၊ တတိယပတ်တွင် ပဲတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၅၈၃၀၀ ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကာ တစ်တင်းလျှင် ကျပ်တစ်သောင်းခွဲကျော် ပိုမိုခဲ့ပါသည်။ တစ်ရက်လျှင် အိတ်ရေ ၂၅ မှ ၃၀ ခန့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ထောပတ်ပဲ

        ယခင်နှစ် မတ်လ၊ တတိယပတ်တွင် ပဲတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၄၃၀၀၀ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ် မတ်လ၊ တတိယပတ်တွင် ပဲတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၈၃၀၀၀ ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကာ တစ်တင်းလျှင် လေးသောင်း ပိုမိုခဲ့ပါသည်။ တစ်ရက်လျှင် အိတ်ရေ ၁၅ မှ ၂၀ ခန့် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

အစေ့ထုတ်ပြောင်း

        ယခင်နှစ် မတ်လ တတိယပတ်တွင် ပြောင်းတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၁၇၅၀၀ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ် မတ်လ၊ တတိယပတ်တွင် ပြောင်းတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၂၀၂၀၀ ဖြင့် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ခဲ့ကာ တစ်တင်းလျှင် ကျပ် သုံးထောင်ခန့် ပိုမိုခဲ့ပါသည်။ တစ်ရက်လျှင် အိတ်ရေ ၃၀ မှ ၄၀ ခန့် အရောင်း အဝယ်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

မြေပဲဆံသီးနှံ

        ယခင်နှစ် မတ်လ၊ တတိယပတ်တွင် မြေပဲဆံနီ တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၃၅၀၀ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ် မတ်လ၊ တတိယပတ်တွင် တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၇၀၀၀၊ မြေပဲဆံဖြူ တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၃၈၀၀ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ် မတ်လ၊ တတိယပတ်တွင် တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၆၃၀၀၊ တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် နှစ်ထောင်ကျော်မှ သုံးထောင်ကျော်အထိ ပိုမိုခဲ့သည်။ တစ်ရက်လျှင် အိတ်ရေ ၂၀ မှ ၃၀ ခန့် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

နှမ်းမျိုးစုံသီးနှံ

        ယခင်နှစ် မတ်လ၊ တတိယပတ်တွင် နှမ်းနက် တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၇၀၀၀၀ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ် မတ်လ၊ တတိယပတ်တွင် တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၉၈၃၀၀၊ နှမ်းဖြူ တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၅၈၀၀၀ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ် မတ်လ၊ တတိယပတ်တွင် တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၁၀၆၀၀၀၊ နှမ်းညို တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၅၃၀၀၀ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ် မတ်လ၊ တတိယပတ်တွင် တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၈၆၆၀၀ ဖြင့် အရောင်း အဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကာ တစ်တင်းလျှင် ကျပ်သုံးသောင်းခန့်မှ ငါးသောင်းခန့်အထိ ပိုမိုခဲ့သည်။ တစ်ရက်လျှင် အိတ်ရေ ၃၀မှ ၅၀ ခန့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ကြောင်း မုံရွာကုန်စည်ဒိုင် ဈေးနှုန်များစာရင်းအရ သိရသည်။

တင်မာဝေ(မုံရွာ)