လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ

Powered by Drupal

   နိုင်ငံ                                          -          နယူးဇီလန်

  ထုတ်ကုန်အမျိုးအမည်                    -         Samsung top loader washing machines

  ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ                       -         -

  ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ                       -         ဌာနဆိုင်ရာမှ ပြန်သိမ်းခိုင်းခြင်း

  ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းရင်း       -         လျှပ်စစ်ရှော့ဖြစ်ရာမှ မီးပွားများ လွှင့်စင် မီးအန္တရာယ် ဖြစ်ခြင်း။

  ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက်                  -         ၇ - ၇ - ၂၀၁၆