ကလေး အသုံးအဆောင် နှင့် ကစားစရာ ပစ္စည်းများ

Powered by Drupal

     နိုင်ငံ                              -    နယူးဇီလန်

    ထုတ်ကုန်အမျိုးအမည်        -    Jolly Jumper Moses Basket & Stand

    ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ          -         -

   ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ          -        ဌာနဆိုင်ရာမှ ပြန်သိမ်းခိုင်းခြင်း။

   ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းရင်း     -   ကလေးငယ်များအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရမှုမရှိခြင်း။

   ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက်               -         ၂၈ - ၄ - ၂၀၁၆