ဥပဒေများနှင့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ

Powered by Drupal

        စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် Coronavirus Disease (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများနှင့် ဆေးဝါးများကိ

  မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၇/၂၀၂၃ အား အောက်ပါ .pdf file တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် -

   ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ပိုးသတ်ဆေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၇။ ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာကို

မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စားသုံးသူရေးရာကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၄/၂၀၂၃ အား အောက်ပါ .p

     ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၉ အရ အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ထိုဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)ဇယားပါ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအ

     ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၉ အရ အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ထိုဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄၊ ပုဒ်မခွဲ (က)ဇယားပါ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအ

        စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနသည် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၈၃၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပုဒ်မ ၃၃ အရ ဤညွှန်ကြားချက်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ 

Pages