ဥပဒေများနှင့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ

Powered by Drupal

        နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေ၊ ပုဒ်မ(၄)၊ ပုဒ်မခွဲ(ဂ) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ "မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်" ကို အမိန့်ကြော်

မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်သည် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် စားသုံးသူနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့အကြား အငြ

The Consumer Protection Rules can be read from the following Attached File..

စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနသည် စားသုံးသူတိုင်ကြားမှုများနှင့် စပ်လျဥ်း၍ လက်ခံဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် အရေးယူမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဥ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ  စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်

စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနသည် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၈၃၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ စစ်ဆေးရေးအရာရှိက လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ဦးစီးမှူးရုံးနှင့် စစ်ဆေးရေးအရ

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပုဒ်မ ၁၃ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို့အရ အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပြည်ပသို့ တင်ပို့သည့် သို့

မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်သည် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅ အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်၏ ဒုတိယဥက္ကဌများအ

မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်သည် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် စားသုံးသူနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန

ရခိုင်ပြည်နယ် စားသုံးသူရေးရာကော်မတီအား ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၂/၂၀၂၂)ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

Pages