မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုံးစွဲရန် တားမြစ်ပိတ်ပင်သည့် ပိုးသတ်ဆေးများစာရင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

Powered by Drupal
Wed, 12/13/2023 - 13:26 -- consumer_admin

   ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ပိုးသတ်ဆေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၇။ ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။အသေးစိတ်အား အောက်ပါ PDF File တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။