စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ

Powered by Drupal

နိုင်ငံ                                          -         မြန်မာ

ကုန်စည်အမျိုးအစား                      -         Reserved Red Peach

ကုန်စည်အမည်                            -         New Choice (Plastic Pack)

ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ                      -         စားသုံးရန်မသင့်သော အစားအသောက်ဟု ထုတ်ပြန်ခြင်း

ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းအရင်း  -         Sodium Cyclamate သတ်မှတ် ပမာဏထက် ပိုမိုသုံးစွဲထားပါသည်။

ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ရက်                    -         ၁၅.၈.၂၀၂၂

သတင်းအရင်းအမြစ်                      -         အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

နိုင်ငံ                                          -         မြန်မာ

ကုန်စည်အမျိုးအစား                      -         သစ်သီးယိုစုံ

ကုန်စည်အမည်                            -         အေးအေးအောင် (Plastic Pack)

ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ                      -         စားသုံးရန်မသင့်သော အစားအသောက်ဟု ထုတ်ပြန်ခြင်း

ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းအရင်း  -        Sodium Cyclamate သတ်မှတ် ပမာဏထက် ပိုမိုသုံးစွဲထားပါသည်။

ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ရက်                    -         ၁၅.၈.၂၀၂၂

သတင်းအရင်းအမြစ်                      -         အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

နိုင်ငံ                                          -         မြန်မာ

ကုန်စည်အမျိုးအစား                      -         ဇယန်းလက်ဖက်အစို

ကုန်စည်အမည်                            -         မမော် (Plastic Pack)

ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ                      -         စားသုံးရန်မသင့်သော အစားအသောက်ဟု ထုတ်ပြန်ခြင်း

ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းအရင်း  -         အဏုဇီဝသတ်မှတ်ချက်ဖြင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ

ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ရက်                    -         ၁၅.၈.၂၀၂၂

သတင်းအရင်းအမြစ်                      -         အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

နိုင်ငံ                                          -         မြန်မာ

ကုန်စည်အမျိုးအစား                      -         ရှောက်သီးတော်ဖီ(အစပ်)

ကုန်စည်အမည်                            -         ဇမ္ဗူကျော် (Plastic Pack)

ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ                      -         စားသုံးရန်မသင့်သော အစားအသောက်ဟု ထုတ်ပြန်ခြင်း

ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းအရင်း  -         Sodium Cyclamate သတ်မှတ်ပမာဏထက် ပိုမိုသုံးစွဲထားပါသည်။

ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ရက်                    -         ၁၅.၈.၂၀၂၂

သတင်းအရင်းအမြစ်                      -         အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

နိုင်ငံ                                          -         မြန်မာ

ကုန်စည်အမျိုးအစား                      -         အချိုရည်

ကုန်စည်အမည်                            -        Fruity (200ml/Plastic Cup)

ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ                      -         စားသုံးရန်မသင့်သော အစားအသောက်ဟု ထုတ်ပြန်ခြင်း

ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းအရင်း  -         Benzoic acid နှင့် Sodium Cyclamate သတ်မှတ်ပမာဏထက် ပိုမိုသုံးစွဲထားပါသည်

ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ရက်                    -         ၁၅.၈.၂၀၂၂

သတင်းအရင်းအမြစ်                      -         အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

Pages