စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ

Powered by Drupal

နိုင်ငံ - မြန်မာ
ကုန်စည်အမျိုးအစား - ငါးပိ
ကုန်စည်အမည် - ထူးရှယ် (Plastic Bottle)
ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ - စားသုံးရန်မသင့်သော အစားအသောက်ဟု ထုတ်ပြန်ခြင်း
ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းအရင်း - ခွင့်မပြုဆိုးဆေး Rhodamine B ပါဝင်နေပါသည်။
ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ရက် - ၁၅.၈.၂၀၂၂
သတင်းအရင်းအမြစ် - အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

နိုင်ငံ - မြန်မာ
ကုန်စည်အမျိုးအစား - သာကူချောင်း
ကုန်စည်အမည် - ရွှေဒင်္ဂါး (Plastic Pack)
ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ - စားသုံးရန်မသင့်သော အစားအသောက်ဟု ထုတ်ပြန်ခြင်း
ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းအရင်း - ခွင့်မပြုဆိုးဆေး Rhodamine B ပါဝင်နေပါသည်။
ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ရက် - ၁၅.၈.၂၀၂၂
သတင်းအရင်းအမြစ် - အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

နိုင်ငံ - မြန်မာ
ကုန်စည်အမျိုးအစား - သစ်သီးယို
ကုန်စည်အမည် - မေပုလဲ (Plastic Pack)
ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ - စားသုံးရန်မသင့်သော အစားအသောက်ဟု ထုတ်ပြန်ခြင်း
ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းအရင်း - Sodium Cyclamate သတ်မှတ် ပမာဏထက် ပိုမိုသုံးစွဲထားပါသည်။
ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ရက် - ၁၅.၈.၂၀၂၂
သတင်းအရင်းအမြစ် - အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

နိုင်ငံ - မြန်မာ
ကုန်စည်အမျိုးအစား - မက်မန်းသီး
ကုန်စည်အမည် - မေပုလဲ (Plastic Pack)
ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ - စားသုံးရန်မသင့်သော အစားအသောက်ဟု ထုတ်ပြန်ခြင်း
ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းအရင်း - Sodium Cyclamate သတ်မှတ် ပမာဏထက် ပိုမိုသုံးစွဲထားပါသည်။
ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ရက် - ၁၅.၈.၂၀၂၂
သတင်းအရင်းအမြစ် - အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

နိုင်ငံ - မြန်မာ
ကုန်စည်အမျိုးအစား - အောင်လံ ပုန်းရည်ကြီး
ကုန်စည်အမည် - အရီးလေး (Plastic Pack)
ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ - စားသုံးရန်မသင့်သော အစားအသောက်ဟု ထုတ်ပြန်ခြင်း
ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းအရင်း - Benzoic acid သတ်မှတ်ပမာဏထက် ပိုမိုသုံးစွဲထားပါသည်
ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ရက် - ၁၅.၈.၂၀၂၂
သတင်းအရင်းအမြစ် - အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

Pages