စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံထုတ်ကုန်စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲဆောင်ရွက်မှု

Powered by Drupal

 စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ် (၆) ခု

မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများရေးဆွဲရာတွင် နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများ ရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ အဆင့် (၆) ဆင့် ဖြင့် ‌ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(၁) အဆိုပြုခြင်းအဆင့် (Proposal)

(၂) ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအဆင့် (Preparatory)

(၃) နည်းပညာဆပ်ကော်မတီအဆင့်တွင် ဆွေးနွေးခြင်း (Committee)

(၄) စုံစမ်းခြင်းအဆင့် (Public Enquiry)

(၅) အတည်ပြုခြင်းအဆင့် (Approval)

(၆) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းအဆင့် (Publication)

စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံထုတ်ကုန် စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေး နည်းပညာဆပ်ကော်မတီကို ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်က တာဝန်ယူ၍ လယ်ယာထွက်ကုန်သီးနှံ (၃၈) ခု ၏ စံချိန်စံညွှန်းမူကြမ်းများအား စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီသို့ အဆိုပြုတင်ပြထားပြီးဖြစ်ရာ ၎င်းတို့အနက်မှ သီးနှံ (၂၄) ခု ၏ စံချိန်စံညွှန်းများအား အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီမှ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများအဖြစ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပြီး ထပ်မံ၍ သီးနှံ (၆) ခု အား စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲနိုင်ရေး  စုံစမ်းခြင်းအဆင့် (Public Enquiry)တွင် ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။