အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၆၅/၂၀၂၃ထုတ်ပြန်ခြင်း

Powered by Drupal
Mon, 09/18/2023 - 14:44 -- consumer_admin

     ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၉ အရ အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ထိုဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)ဇယားပါ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများအနက် ရှင်းလင်းဖော်ပြရန် လိုအပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှု (၂၅)မျိုး၏ အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်း ဖော်ပြချက်များအား အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၅/၂၀၂၃ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။အသေးစိတ်အား အောက်ပါ PDF File တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၇/၂၀၁၇၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉၃/၂၀၁၈၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၃/၂၀၂၀ နှင့်  အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၄၃/၂၀၂၀ တို့ကို ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက်လိုက်သည်။