အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းခြင်း

Powered by Drupal
Mon, 07/24/2023 - 14:47 -- consumer_admin

    ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၉/၂၀၂၃)ဖြင့် အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်လိုက်လိုက်သည်-