ရုံးချုပ် ဌာနခွဲများသို့ ဆက်သွယ်နိုင်မည့် ဖုန်းနံပါတ်နှင့် email လိပ်စာများ

Powered by Drupal

စဉ်

ဌာနခွဲများအမည်

ဖုန်းနံပါတ်

Email လိပ်စာ

၁။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး

 

 

၂။

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

 

 

၃။

စီမံရေးရာဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၃၀၄၅၄

docaheadadm3@gmail.com

၄။

စားသုံးသူရေးရာဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၃၀၁၄၉

consumerwebsitedoca@gmail.com

၅။

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၃၀၁၃၉

itqmdoca@gmail.com

၆။

ထုတ်ကုန်လုံခြုံစိတ်ချရမှုဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၃၀၄၅၆

productsafety52@gmail.com

၇။

ပြည်တွင်းကုန်သွယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် သုတေသနဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၃၀၅၆၃

domestictrade099@gmail.com

၈။

မူဝါဒလေ့လာရေးနှင့် စီမံကိန်းစာရင်းအင်းဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၃၀၂၀၄

planning077@gmail.com

၉။

ငွေစာရင်းဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၃၀၁၄၂

finance.consumer.2016@gmail.com