ကုန်အညွှန်းအမှတ်အသား ဖော်ပြခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်

Powered by Drupal
Thu, 01/13/2022 - 16:50 -- consumer_admin

မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်သည် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၈၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ကုန်အညွှန်းအမှတ်ဖော်ပြခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤညွှန်ကြားချက်အား ထုတ်ပြန်ထားရှိခဲ့ပါသည်။ အောက်ပါ .pdf file တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်-