အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်

Powered by Drupal
Fri, 07/21/2023 - 19:04 -- consumer_admin

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၅၁/၂၀၂၃)
(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်)
အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်